Navigatie

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES 
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
'Digital Plaza': de onderneming die onder de handelsnaam Digital Plaza is gevestigd te Lelystad. 
'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. 
'Product': het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Digital Plaza en u door of via Digital Plaza binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen 
'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden. 

2. TOEPASSELIJKHEID 
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van 'Digital Plaza' gesloten worden en waarbij Digital Plaza partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Digital Plaza middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden. 
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Digital Plaza worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Digital Plaza worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Digital Plaza ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
2.4 Digital Plaza heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN 
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Digital Plaza zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Digital Plaza de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Digital Plaza te melden. 
3.2 De overeenkomst tussen Digital Plaza en u komt tot stand op het moment nadat u: 
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Digital Plaza middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Digital Plaza ; 
(b) vervolgens op de verzendbutton geklikt hebt op de website van Digital Plaza ; 
(c) hierop van Digital Plaza op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Digital Plaza uw bestelling heeft ontvangen (de Ontvangstbevestiging). Indien van Digital Plaza in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand. 

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; 
(b) de prijs van het product; 
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), uw e-mailadres en uw telefoonnummer; 
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Digital Plaza gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Digital Plaza . 
3.5 De administratie van Digital Plaza geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Digital Plaza verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Digital Plaza verrichtte leveringen. Digital Plaza erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens. 
3.6 De prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

4. TRANSPORT EN KOSTEN 
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen(zoals verwijderingsbijdrage) die van overheidswege worden opgelegd. 
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Digital Plaza, mits u heeft gekozen voor brievenbuspost, het risico tijdens het transport is dan voor uw eigen rekening. Zie ook de verzendinformatie.

5. LEVERTIJD 
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 28 werkdagen na ontvangst van de bestelling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Digital Plaza . De door Digital Plaza opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Digital Plaza overschreden wordt, zal Digital Plaza u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Digital Plaza te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Digital Plaza te melden. 
5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Digital Plaza binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen. 
5.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland en België (tenzij op de website van Digital Plaza anders is aangegeven). 

6. AFKOELINGSPERIODE 
6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Digital Plaza te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. (Echter, indien het initiatief van de aankoop bij een koper ligt, geldt deze regel niet.) 
6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Digital Plaza te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Digital Plaza . U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen. 
6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Digital Plaza ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Digital Plaza binnen 14 dagen nadat Digital Plaza het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen. 
6.4 Digital Plaza behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Digital Plaza of de leverancier van het product) is beschadigd. Let op! Portable DVD spelers en andere produkten waarvan het folie op het LCD scherm is verwijderd of bechadigd, kunnen niet worden geretourd! 
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Digital Plaza schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Digital Plaza u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Digital Plaza heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. 

7. NIET GOED, GELD TERUG 
7.1 Indien binnen 7 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden: 
(a) u kunt Digital Plaza schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of 
(b) u kunt de overeenkomst met Digital Plaza ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Digital Plaza te melden. 
7.2 Indien u Digital Plaza vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Digital Plaza terugsturen. Digital Plaza streeft er naar het product binnen 25 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, te (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending zijn voor uw rekening. Het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Digital Plaza , tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Digital Plaza niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Digital Plaza zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft. 
7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product binnen 7 dagen, in nieuwstaat en in ongeopende originele verpakking, aan Digital Plaza te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening. De aankoopprijs van het product minus de door ons gemaakt verzendkosten zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing. 

8. GARANTIES 
8.1 Op de door Digital Plaza geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
8.2 Indien de sticker met serienummer van het produkt beschadigd of verwijderd is, vervalt de garantie. 

9. KLACHTEN 
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Digital Plaza serieus in behandeling worden genomen. 
9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Digital Plaza (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden). 
9.3 Digital Plaza zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Digital Plaza zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten. 

10. PRIVACY 
10.1 Digital Plaza zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. 
10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Digital Plaza kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. 
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. 
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Digital Plaza waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Digital Plaza voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Met de uitzondering dat deze aanbiedingen alleen afkomstig zijn voor producten en diensten van Digital Plaza . 

11. LAAGSTE PRIJS GARANTIE
11.1 Wanneer het produkt bij een andere winkel in Nederland goedkoper geleverd wordt, dan krijgt u het produkt bij ons ook voor deze prijs. Het produkt dient bij de andere winkel uit voorraad leverbaar te zijn en tevens met factuur, dezelfde specificaties en dezelfde garantieperiode geleverd te worden. 
11.2 Laagste prijs garantie geldt alleen voor produkten waarbij dit wordt vermeld.
11.3 Om gebruik te maken van laagste prijs garantie verzoeken wij u vriendelijk bij uw bestelling de winkel met de lagere prijs te vermelden. U kunt uw bestelling eventueel ook per email doorgeven.
11.4 Laagste prijsgarantie geldt niet voor reeds gedane bestellingen.


12. KLANTENSERVICE VAN DIGITAL PLAZA 
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: 
Digital Plaza , afdeling consumenten 
E-mail: klantenservice@digitalplaza.nl

Ons adres voor het terugsturen van produkten is:

Digital Plaza (p/a BP Larserdreef)
Ketelmeerstraat 220
8226JX Lelystad
Nederland

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2018 Nextbase Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel